Start Page Бланк форми права на п дпис


Бланк форми права на п дпис


Особливе становище посідає така правова форма власності, як "право виняткової власності народу України", об'єктами якого є земля, її надра, повітряний простір, водні та інші ресурси, а також природні ресурси континентального шельфу і виняікової морської економічної зони ст. Економічне поняття колективної власності охоплює відносини з приналежності матеріальних та інших благ організованій групі людей колективу , тобто являє собою колективну форму привласнення цих благ. Громадська всенародна власність як складна система економічних відносин приналежності матеріальних та інших благ суспільства народу в цілому існує в двох формах. До таких переваг, зокрема, належать можливості: найбільш чітко, ясно, однозначно формулю­вати зміст юридичних прав і обов'язків; якнайшвидше довести до відома адресатів юридичної норми її зміст; забезпечити сприятливі умови для швидкого відшкодування потрібної норми права; створити умови для правильного, адекватно­го розуміння адресатом норми її істинного змісту; оперативно змінювати чи скасовувати юри­дичну норму; здійснювати впорядкування, погодження, си­стематизацію численних норм права. Право власності в суб'єктивному розумінні є міра можливої поведінки власника, конкретний вираз відносин власності в повноваженнях суб'єкта права власності. В цьому значенні суб'єктивне право власності за змістом найбільш широке. Суб'єктами права комунальної власності є адміністративно-територіальні одиниці в особі обласних, районних, міських, селищних, сільських Рад народних депутатів. Право власності — це різновид більш широкої цивільно-правової категорії речових прав, які і поділяються на право власності та інші речові права. Поши­реність нормативно-правових актів пояснюється незаперечними перевагами такого способу вира­ження юридичних норм саме з точки зору загаль­нолюдських правових принципів, які поступово впроваджуються у право соціально-демократичної орієнтації. Власність в Україні відповідно до Закону "Про власність" виступає в таких формах: приватна, колективна, державна. Види зовнішніх форм джерел права: правовий звичай — санкціоноване забезпечу­ване державою звичаєве правило поведінки за­гального характеру; правовий прецедент — об'єктивоване вира­жене зовні рішення органу держави в конкретній справі, якому надається формальна обов'язковість при вирішенні наступних аналогічних справ; нормативно-правовий договір — об'єктивоване формально обов'язкове правило поведінки загально­го характеру, яке встановлене за взаємною домовле­ністю кількох суб'єктів і забезпечується державою; нормативно-правовий акт — письмовий до­кумент компетентного органу держави, в якому за­кріплено забезпечуване нею формально обов'язко­ве правило поведінки загального характеру. Зв'язок між типом права і формою права: зовнішня форма права визначається, зумов­люється насамперед його історичним типом; крім типу права, на його зовнішню форму впливають також інші соціальні явища, чинники внутрішньосуспільна ситуація, історичні, націо- 104 нальні, культурні традиції, рівень політичної і правової культури, стан правосвідомості, юридич­ної науки тощо , тому у кожному типі права вико­ристовуються зазвичай декілька його форм; у кожному типі права існує найбільш поши­рена, основна його форма; форма права здатна впливати певною мірою на тип права, тобто на його соціальну сутність. На майно, яке проголошене винятковою власністю народу України, держава має лише комлетенцію щодо керування цим майном у загальнонародних інтересах. Будь-яке втручання в суб'єктивні права власника по володінню, користуванню і розпорядженню майном, а також в його немайнові і майнові права на результати творчої діяльності переслідуються чинним законодавством аж до застосування заходів кримінально-правового впливу. Приналежність або привласнення матеріальних та інших благ складає сутність відносин власності. У сукупності вони складають право власності в об'єктивному розумінні як єдиний комплексний інститут права. Обмежені речові права мають, наприклад, підприємства всіх форм власності крім колективних підприємств, що вказані в ст. Право приватної власності являє собою правовий інститут, що закріплює індивідуальну приналежність матеріальних та інших благ. Інші речові права, в свою чергу, являють собою одну з форм реалізації відносин власності; вони надають можливість власнику організувати ефективне використання свого права власності за допомогою притягнення до господарювання інших осіб; а невласникам — здійснювати господарське або інше використання чужого майна для задоволення своїх потреб. Це майно перебуває в законному володінні зазначених підприємств і. Суб'єктами права власності можуть бути також інші держави, їх юридичні особи, спільні підприємства, міжнародні організації, громадяни інших держав і особи без громадянства. Пряме, безпосереднє всенародне привласнення охоплюється категорією "виняткова власність народу України".


Суб'єктом права загальнодержавної республіканської власності є держава в особі найвищого представницького органу — парламенту республіки Верховної Ради України.


Форма права — це спосіб внутрішньої організа­ції, а також зовнішнього прояву правових норм, який засвідчує їх державну загальнообов'язковість. Тому інші речові права на відміну від права власності називають обмеженими речовими правами, бо вони маюгь похідний від права власності характер і ніколи не можуть збігатися з правами власника. Воно надає власнику можливість використовувати своє майно і свій інтелектуальний потенціал зл своїм розсудом, для будь-якої діяльності, що не заборонена законом, вчинювати будь-які дії щодо власного майна і результатів своєї інтелектуальної праці. Зв'язок між типом права і формою права: зовнішня форма права визначається, зумов­люється насамперед його історичним типом; крім типу права, на його зовнішню форму впливають також інші соціальні явища, чинники внутрішньосуспільна ситуація, історичні, націо- 104 нальні, культурні традиції, рівень політичної і правової культури, стан правосвідомості, юридич­ної науки тощо , тому у кожному типі права вико­ристовуються зазвичай декілька його форм; у кожному типі права існує найбільш поши­рена, основна його форма; форма права здатна впливати певною мірою на тип права, тобто на його соціальну сутність. Нормативно-правовий акт — основна форма права соціально-демократичної орієнтації. Приналежність або привласнення матеріальних та інших благ складає сутність відносин власності. До таких переваг, зокрема, належать можливості: найбільш чітко, ясно, однозначно формулю­вати зміст юридичних прав і обов'язків; якнайшвидше довести до відома адресатів юридичної норми її зміст; забезпечити сприятливі умови для швидкого відшкодування потрібної норми права; створити умови для правильного, адекватно­го розуміння адресатом норми її істинного змісту; оперативно змінювати чи скасовувати юри­дичну норму; здійснювати впорядкування, погодження, си­стематизацію численних норм права. В цьому значенні суб'єктивне право власності за змістом найбільш широке. У відповідності з чинним законодавством можна виділити три різновиди приватної власності: 1 право індивідуальної власності особисте майно, грошові кошти, цінні папери, інтелектуальна власність ; 2 право індивідуально-трудової дрібної приватної власності право загальної власності громадян, індивідуальні і родинні підприємства, трудові і селянські господарства ; 3 право приватної власності, що базується на залученні праці за наймом приватні підприємства. Пряме, безпосереднє всенародне привласнення охоплюється категорією "виняткова власність народу України".

Related queries:
-> реферат - сочинение - рецензия шукшин р
Право власності в суб'єктивному розумінні є міра можливої поведінки власника, конкретний вираз відносин власності в повноваженнях суб'єкта права власності.
-> бесплатно прошивки на ресивер
ICQ 474-849-132 © 2005-2009 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.
-> ответы по южно уральской школьников по обществознанию
Право власності є юридичним вираженням, формою закріплення економічних відносин власності.
-> сочинение на тему два письма а с пушкина евгений онегин
Суб'єктами права колективної власності виступають трудові колективи державних підприємств, колективи орендаторів, колективні підприємства, господарські товариства, господарські об'єднання, професійні спілки, політичні партії та інші громадські об'єднання, релігійні та інші організації, які є юридичними особами ст.
-> детское сочинение чистота рук
Право власності є юридичним вираженням, формою закріплення економічних відносин власності.
->SitemapБланк форми права на п дпис:

Rating: 87 / 100

Overall: 92 Rates